Předmět: Mediační klinika

» Seznam fakult » PFA » CPV
Název předmětu Mediační klinika
Kód předmětu CPV/NMK
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Četnost výuky zimní/letní semestr
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Holá Lenka, doc. PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Konflikty, způsoby řešení konfliktů 2. Mediace, principy mediace 3. Právní aspekty mediace 4. Možnosti uplatnění mediace 5. Komunikační techniky 6. Proces mediace 7. Účastníci mediace, jejich role a vztahy 8. Role a úkoly mediátora 9. Proces mediace 10. Proces mediace 11. Etický rámec mediace 12. Systém poskytování mediačních služeb

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Aktivizující (simulace, hry, dramatizace)
Výstupy z učení
Cílem předmětu je podpora a rozvoj mediačních znalostí a praktických dovedností, orientace studentů v hlavních problémech kombinace práva s neformálními postupy řešení sporů a schopnosti výkonu mediace v interdisciplinární spolupráci. Studenti tak budou komplexněji připraveni na vlastní právní praxi s možností volby nejvhodnějšího postupu řešení případu. Předmět dává přehled o možnostech řešení sporů a vytváří širší základ pro efektivní výkon profese. Studenti na reálných případech provedou analýzu sporu z hlediska jeho povahy a intenzity. Na základě stanovených kritérií vyberou případ vhodný pro mediaci a v komediaci s vyučujícím či pod jeho supervizí mediaci prakticky realizují. Důležitou součástí výuky bude evaluace činností a rozvojová sebereflexe. Předmět předpokládá úzkou spolupráci se Studentskou právní poradnou a regionálními mediačními pracovišti dle jejich zaměření. Řešením konfliktů členů komunity tak Mediační klinika přispěje k naplňování třetí role Univerzity Palackého jako aktéra sociálního rozvoje v regionu. Znalostní cíle: Orientace studentů v metodách mimosoudního řešení sporů a jejich možnostech, znalost metody mediace, jejích principů, procesu, charakteristik vztahů, aplikačních oblastí mediace, etických aspektů a zákonných podmínek jejího poskytování v ČR. Dále znalost aspektů konfliktní situace, identifikace případu vhodného pro mediaci dle stanovených kritérií a znalost předností a limitů mediace při praktické aplikaci. Dovednostní cíle: Studenti budou umět navázat respektující a důvěryhodný vztah s klienty, orientovat se v jejich konfliktní situaci a naplánovat vhodný postup při aplikaci mediace podle předmětu sporu a potřeb a zájmů stran. Naučí se strukturovat proces mediace a vést ho s využitím zejména technik aktivního naslouchání a vyjednávání. Získají dovednost sebereflexe a vnímavé reflexe klientů a jejich potřeb při řešení konfliktní situace. Předmět přispěje k osobnostnímu a profesnímu rozvoji studenta.
Student získá znalosti o konfliktech a metodách jejich řešení. Seznámí se s tím, co je mediace, jak je charakterizovaná, z jakých zdrojů vychází a na jakých principech funguje. Bude umět navázat respektující a důvěryhodný vztah s klienty, strukturovat proces mediace a vést ho s využitím zejména technik aktivního naslouchání a vyjednávání. Bude mít přehled o oblastech uplatnění mediace. Student tak propojí teoretické znalosti s dovednostmi výkonu mediace, posílí své komunikační dovedností a schopnost interdisciplinární a týmové spolupráce.
Předpoklady
Absolvování tohoto předmětu není podmíněno absolvováním některého jiného předmětu.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Student zapsaný do předmětu je povinný účastnit se všech částí výuky s plněním zadaných úkolů. Zájemci o předmět budou vybíráni na základě přihlášky s uvedením motivace a výběrového řízení. Předmět má především dovednostní povahu. Praktické výkony studentů budou základním kritériem jejich hodnocení.
Doporučená literatura
 • Doležalová, M., Hájková, Š., Potočková, D., Štandera, J. (2013). Zákon o mediaci. Komentář. Praha: C. H. Beck.
 • Holá, L., Hrnčiříková, M. (2017). Mimosoudní metody řešení sporů. Praha: Leges.
 • Holá, L. (2011). Mediace v teorii a praxi. Praha: Grada Publishing.
 • Holá, L., Westphalová, L., Kováčová, A., Spáčil, O. (2014). Rodinná mediace v České republice. Praha: Leges.
 • Horáček, T., Svatoš, M., Olík, M. (2019). Zákon o mediaci. Komentář. Praha: Wolters Kluwer.
 • Cholenský, R. (2013). Praktický průvodce mediací: podle nové právní úpravy. Praha: Linde Praha.
 • Kovach, K. K. (2010). Mediation in a nutshell. St. Paul, Minn: West, a Thomson Reuters business.
 • Křivohlavý, J. (2008). Konflikty mezi lidmi. Praha: Portál.
 • Patočková, D. (2013). Nejlepší je domluvit se, aneb, Průvodce mediačním procesem2013. Praha: Alfom.
 • Plamínek, J. (2013). Mediace: nejúčinnější lék na konflikty. Praha: Grada.
 • RISKIN, LEONARD L. Mediace aneb Jak řešit konflikty. 1. vyd. Praha: Pallata, 1997. ISBN: 80-901710-6-0.
 • Šišková, T. (2012). Facilitativní mediace: řešení konfliktu prostřednictvím mediátora. Praha: Portál.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Právnická fakulta Studijní plán (Verze): Právo (2010) Kategorie: Právo, právní a veřejnosprávní činnost 4 Doporučený ročník:4, Doporučený semestr: -
Fakulta: Právnická fakulta Studijní plán (Verze): Právo (2010) Kategorie: Právo, právní a veřejnosprávní činnost 5 Doporučený ročník:5, Doporučený semestr: -
Fakulta: Právnická fakulta Studijní plán (Verze): Právo (2010) Kategorie: Právo, právní a veřejnosprávní činnost 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Právnická fakulta Studijní plán (Verze): Právo (2010) Kategorie: Právo, právní a veřejnosprávní činnost 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: -